Razpis za delovno mesto direktorja

 In Novice

Na podlagi 58. člena Pravil objavlja Zveza mariborskih športnih društev Branik javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za

DIREKTORJA ZVEZE MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna izobrazba oz. druga bolonjska stopnja,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • znanje uradnega jezika,
  • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, poznajo področje delovanja organizacije in imajo izkušnje z delom športnih društev.

Kandidat mora ob prijavi predložiti svojo vizijo dela in razvoja organizacije za mandatno obdobje štirih let, pripravljeno na osnovi sprejete vizije in poslanstva ZMŠD Branik ter vsebin delovanja v obdobju 2017 – 2020 (dostopno na spletni povezavi: http://www.zmsd-branik.si/).

Kandidat za direktorja mora priložiti tudi življenjepis – v celoti izpolnjen Europass obrazec, dosegljiv na spletni povezavi: http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae.

Zaželeno je, da prijava zajema tudi navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat.

Kandidat k vlogi priloži:

  1. Izjavo, da izpolnjuje pogoj glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  2. Izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah z navedbo delodajalcev, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in poznavanja področja dela športnih društev; iz izjave mora biti razviden čas opravljanja dela ter kratek opis dela pri posameznem delodajalcu;
  3. Izjavo, da je državljan Republike Slovenije, da obvlada uradni (slovenski) jezik, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat v vlogi navede tudi e-naslov in tel. številko za nadaljnje komuniciranje v zvezi s postopkom zasedbe delovnega mesta.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne bo priložil v objavi razpisa zahtevanih dokazil ali izjav ter vlogo, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje vse razpisne pogoje. Če bo komisija ocenila, da so pomanjkljivosti prijave nebistvene, lahko kandidata pozove k dopolnitvi prijave.

Direktorja bo za obdobje štirih let imenoval izvršilni odbor ZMŠD Branik. Na podlagi sklepa o imenovanju bo predsednica ZMŠD Branik z izbranim kandidatom sklenila pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o sodelovanju za določen čas za mandatno obdobje štirih let. Po izteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu ZMŠD Branik, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis – direktor ZMŠD Branik« na naslov: Zveza mariborskih športnih društev Branik, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, in sicer v roku 14 dni po objavi na spletni strani ZMŠD Branik in Zavoda RS za zaposlovanje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Informacije o izvedbi javnega razpisa posreduje v času uradnih ur Vladka Maja Popenko, e-pošta: tajnistvo@zmsd-branik.si ali na tel. št. 02/ 250 82 717.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Recent Posts
120 let branika 2021 09 06 mp7 7008 pigac si