ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK, Mladinska 29, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZMŠD Branik), je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena skladno z 11. členom Zakona o društvih. Je interesno združenje, kar pomeni, da deluje z namenom izpolnjevanja skupnih interesov ustanoviteljev, a ob navzkrižju interesov različnih udeležencev. Slednji izražajo svoje potrebe, želje in pričakovanja glede delovanja društva, ki jih je smiselno usklajevati (koordinirati) za čim uspešnejše doseganje zastavljenih ciljev in smotrov združbe.

ZMŠD Branik v svoji strukturi združuje tako volonterje (prostovoljce) kot profesionalne kadre (redno zaposleni in honorarno najeti) ter je neprofitna organizacija. ZMŠD Branik vodi odbor voljenih prostovoljcev, ki ima zelo občutljivo razmerje s profesionalnim osebjem, tovrstna profesionalizacija prostovoljnega dela pa deluje po modelu »organizacije mešanih načel«.

Delovanje tovrstnih organizacij vsebuje značilnosti prostovoljnih, javnih in poslovnih organizacij, delo pa je usmerjeno k ustvarjanju sredstev za nadaljnjo rast in razvoj ter uresničevanje poslanstva.

ZMŠD Branik združuje 20 samostojnih športnih društev ali klubov, ki imajo status pravne osebe zasebnega prava z območja Mestne občine Maribor.

Obstoječa organizacija dela ZMŠD Branik izhaja iz pravnih aktov ZMŠD Branik.

Upravljavski organi ZMŠD Branik in ocena njihovih pristojnosti so:

  • Skupščina kot najvišji organ upravljanja, sestavljena iz po enega predstavnika članov ZMŠD, pristojnosti so v pravilih dobro opredeljene,
  • Izvršilni odbor (IO) s komisijami:
    • je organ upravljanja, ki operativno vodi delo ZMŠD Branik med dvema sejama skupščine in samostojno odloča o tekočih zadevah v skladu s sprejetimi načrti dela,
    • IO sestavljajo predsednik, podpredsednik in 7 članov, ki nimajo posebne funkcije,
    • IO lahko ustanovi stalna ali občasna delovna telesa in opredeli naloge delovanja.
  • Nadzorni odbor in disciplinska komisija, katerih naloge in pristojnosti so dobro opredeljene.

Predsednik ZMŠD Branik je samostojni upravljavski organ, direktor pa najvišji manager zveze.

ZMŠD Branik združuje 20 samostojnih športnih društev ali klubov, ki imajo status pravne osebe zasebnega prava z območja Mestne občine Maribor.

1 AIKIDO klub Branik Mladinska 29, Maribor
2 AKK/ Akademski košarkarski klub Branik Mladinska 29, Maribor
3 BADMINTONSKI klub Branik Mladinska 29, Maribor
4 BALINARSKI klub Branik Mladinska 29, Maribor
5 DŠRG-Društvo za športno ritmično gimnastiko Branik Mladinska 29, Maribor
6 GOLF klub Branik Mladinska 29, Maribor
7 JUDO klub Branik Broker Mladinska 29, Maribor
8 KARATE  klub  Branik Mladinska 29, Maribor
9 KOLESARSKO  društvo  Branik Mladinska 32, Maribor
10 NOGOMETNI  klub  Branik Mladinska 29, Maribor
11 ODBOJKARSKI  klub Nova KBM Mladinska 29, Maribor
12 PLAVALNI  klub Branik Koroška cesta 33, Maribor
13 ROKOMETNI  klub  Branik Mladinska 29, Maribor
14 SABLJAŠKI  klub Branik Mladinska 29, Maribor
15 ALPSKI SMUČARSKI  klub Branik Mladinska 29, Maribor
16 ŠAHOVSKI  klub Branik Mladinska 29, Maribor
17 TENIŠKI  klub Branik Kajuhova 6a, Maribor
18 Akademski VATERPOLSKI klub Branik Koroška cesta 33, Maribor
19 VESLAŠKI  klub Dravske elektrarne Maribor Pri  motelu 8, 2354 Bresternica
20 ŽRK-ženski  rokometni  klub Mladinska 29, Maribor